Právní ujednání/ Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ NÍŽE UVEDENÉ SDĚLENÍ, KTERÉ SE VZTAHUJE
NA TUTO STRÁNKU A NA VEŠKERÝ MATERIÁL, KTERÝ STRÁNKA OBSAHUJE.

1. Obecné pravidlo:

Přístup na tuto webovou stránku společnosti UNILEVER ČR, spol. s r.o. se sídlem v Rohanské nábřeží 670, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 18627781, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C vložka 2196 je povolen výhradně v souladu s níže uvedenými podmínkami a zákony České republiky. Uživatel těchto stránek tím, že jimi prochází, bezvýhradně souhlasí s níže uvedenými pravidly a zavazuje se je v plném rozsahu respektovat. Uživatel dále bere na vědomí, že v případě porušení některého z následujících ustanovení, může být vystaven následkům, které s takovým porušením spojují příslušné právní předpisy.

Tyto webové stránky jsou určeny pouze pro osoby žijící v České republice a informace týkající se výrobků, služeb a reklamních akcí se týkají pouze této země. Neposkytuje se žádné prohlášení či záruka, že materiály obsažené na těchto stránkách jsou vhodné či relevantní pro jakoukoliv jinou zemi, nebo že jsou v takové zemi k dispozici. Lidem žijícím v jiných zemí doporučujeme navštívit stránky společnosti Unilever PLC/N.V. http://www.unilever.com.

2. Autorské právo:

Stránka společnosti UNILEVER ČR, spol. s r.o. je chráněna autorským právem. Všechna autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví spojená s veškerými texty, obrazovými a zvukovými materiály, softwarem a jiným materiálem na této stránce jsou vlastnictvím UNILEVER ČR, spol. s r.o. nebo jiných členů mezinárodní skupiny Unilever nebo jsou tyto materiály uvedeny na základě povolení příslušného majitele.

Máte povolení prohlížet si tuto stránku UNILEVER ČR, spol. s r.o. a reprodukovat její části prostřednictvím tisku, stahování na disk a distribuce jiným osobám, vždy však pouze pro nekomerční, informační a osobní účely. Žádnou reprodukovanou část této stránky nelze prodávat nebo distribuovat za účelem obchodního zisku ani ji nelze upravovat nebo začleňovat do jiného díla, publikace nebo stránky, ať už v tištěné podobě nebo v elektronickém formátu, včetně zveřejňovaní na jiné webové stránce. Všechny Vámi vytvořené kopie musí obsahovat následující prohlášení o autorských právech: Copyright © Unilever PLC. Všechna práva vyhrazena Společnost UNILEVER ČR, spol. s r.o.neuděluje žádnou jinou licenci nebo právo ve vztahu k této stránce.Bez našeho předchozího písemného souhlasu je zakázáno:
 • 1) webové stránky, respektive kteroukoli jejich část (či kopii) nebo na nich uvedené značky používat k obchodním účelům; a
 • 2) měnit webové stránky (nebo kteroukoli jejich část) nebo je vložit do jiného díla (např. tištěného dokumentu, blogu nebo webových stránek třetích stran).

3. Obchodní značky:

Všechny obchodní značky (výrobní značky, loga, tvary lahví atd.) zobrazené na této stránce UNILEVER ČR, spol. s r.o. jsou buď vlastněné nebo použité v licenci společností UNILEVER ČR, spol. s r.o. nebo jinými členy mezinárodní skupiny Unilever.

4. Dostupnost produktů:

Může se stát, že produkty a služby mezinárodní skupiny Unilever, které jsou zařazeny na této stránce UNILEVER ČR, spol. s r.o. nejsou v České republice distribuovány.

5. Obsah stránky:

Informace na této stránce byly zařazeny v dobré víře, ale slouží pouze pro všeobecné informační účely. Nelze se na ně spoléhat pro žádné konkrétní účely a společnost UNILEVER ČR, spol. s r.o. neposkytuje žádnou záruku ohledně jejich přesnosti a úplnosti.
Žádné informace na této stránce neznamenají výzvu k investici do některého z členů mezinárodní skupiny Unilever.
Ani UNILEVER ČR, spol. s r.o. ani žádní členové mezinárodní skupiny Unilever nebo jejich zaměstnanci či zástupci neponesou odpovědnost za žádné ztráty, škody nebo výdaje (včetně, kromě jiného, ušlého zisku a nepřímé, náhodné nebo následné ztráty) vzniklé v důsledku přístupu na tuto stránku nebo její používání.
UNILEVER ČR, spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět bez předchozího oznámení jakékoli změny nebo opravy na této stránce, kdykoli to uzná za vhodné.

6. Odkazy na jiné stránky:

Tato stránka může obsahovat odkazy (tzv. hyperlinks nebo links), které umožňují automatické spojení s jinými internetovými stránkami. Tyto odkazované stránky jsou vlastněny a spravovány třetími stranami.
UNILEVER ČR, spol. s r.o pouze umožňuje přístup na tyto odkazované stránky, avšak ani UNILEVER ČR, spol. s r.o. ani žádní členové mezinárodní skupiny Unilever nebo jejich zaměstnanci či zástupci nenesou jakoukoli odpovědnost za tyto jiné stránky nebo za informace, které jsou v nich obsaženy a které nebyly ověřeny nebo schváleny ze strany UNILEVER ČR, spol. s r.o. nebo kteréhokoli člena mezinárodní skupiny Unilever nebo jejich zaměstnanců či zástupců.
Chcete-li se vrátit na tuto stránku můžete tak učinit kliknutím na tlačítko/šipku „zpět“ nebo vepsáním doménové adresy této stránky.

7. Osobní údaje / Zásady ochrany soukromí:

A. Správce údajů

Správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím těchto webových stránek je:

UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Zapsaná do obchodního rejstříku v Městského soudu v Praze pod sp. Zn. 2196
Sídlo: Rohanské nábřeží 670, Praha 8, 186 00
IČ : 18627781
(dále jen "Unilever").

Pro účely těchto Zásad ochrany soukromí se "skupinou Unilever" rozumí jakákoliv společnost, v níž buď společnost Unilever PLC nebo Unilever N.V., nebo obě společně, přímo či nepřímo vlastní či ovládají hlasovací práva pro alespoň 50% emitovaného akciového kapitálu, nebo má přímou či nepřímou rozhodovací pravomoc při jmenování většiny členů vedení takové společnosti.

Naší zásadou je chránit Vaše osobní údaje a dodržovat právní předpisy týkající se ochrany takových údajů. Tyto Zásady ochrany soukromí podávají přehled o druhu informací, které prostřednictvím těchto webových stránek shromažďujeme, a o tom, jak tyto informace používáme a chráníme. Tyto Zásady ochrany soukromí rovněž uvádějí Vaše práva týkající se ochrany údajů a uvádějí informaci o tom, jak nás můžete kontaktovat. Tyto Zásady ochrany soukromí se týkají pouze těchto webových stránek. Nevztahují se například na proužkovou reklamu (bannery), inzeráty či reklamní akce, které případně sponzorujeme, nebo na nichž se podílíme, na webových stránkách vlastněných třetími osobami.

B. Osobní údaje a jejich používání

(a) Jaké údaje shromažďujeme a proč

Za "osobní údaje" považujeme informace, které od Vás shromažďujeme a z kterých lze zjistit Vaši osobní totožnost. Mezi tyto informace obvykle patří Vaše jméno, adresa, telefonní číslo (včetně čísla mobilního telefonu), údaje týkající se platebních karet, zobrazované jméno (přezdívka), e-mailová adresa, věk, pohlaví a rodinný stav; mohou sem však patřit i další informace, jako např. nákupní zvyky a preference, jakož i informace o životním stylu – např. o zájmech a koníčcích. Ujišťujeme Vás, že nebudeme shromažďovat žádné osobní údaje z Vašich návštěv na naší stránce, ledaže byste nám tyto informace poskytli dobrovolně.

Pokud nám dobrovolně poskytnete osobní údaje prostřednictvím těchto webových stránek, bude zřejmé pro jaké účely chceme tyto údaje použít, a požádáme Vás o souhlas s takovým použitím. Tyto údaje následně použijeme pouze pro uvedené účely. Mezi obvyklé účely patří např.:
 • (i) Odpovědi na Vaše dotazy

  V případě, že nám zašlete své osobní údaje v souvislosti s nějakým dotazem nebo otázkou (např. o společnosti, jejích výrobcích či službách nebo jejich kvality či dostupnosti), použijeme údaje, které poskytnete, abychom odpověděli na vaši otázku. V některých případech může být nezbytné sdílet informace o vás s ostatními členy skupiny Unilever, nebo s jinými externími zpracovateli údajů.
 • (ii) Účast v reklamní akci /soutěži

  Osobní údaje poskytnuté na přihlášce do reklamní akce můžeme použít pro účely řízení takové akce v souladu s jejími stanovenými pravidly. Taková pravidla mohou vyžadovat zveřejnění zkrácených údajů o výhercích a může být nezbytné, aby se výherci zúčastnili budoucích reklamních akcí. Reklamní akce mohou pro nás zajišťovat externí agentury, které tak mohou získat přístup k vámi poskytnutým údajům (viz zpracovatelé údajů).
 • (iii) Plnění smlouvy/objednávky

  Osobní údaje, které nám poskytnete při objednávání našeho zboží nebo služeb, můžeme použít při plnění takové objednávky a může být nezbytné, abychom takové údaje sdělili třetím osobám, například společnostem zajišťujícím platby platebními kartami nebo přepravcům zboží.
 • (iv) Přímý marketing v budoucnosti

  Pokud se rozhodnete, že chcete dostávat tyto materiály, budeme Vám čas od času zasílat informace anebo nabídky, které se týkají našeho zboží anebo služeb, o nichž si domníváme, že by vás mohly zajímat. Budete-li s tím souhlasit, můžeme také Vaše údaje sdílet s jinými společnostmi ve skupině Unilever a s dalšími pečlivě vybranými společnostmi, nebo jim je předat. Tyto společnosti Vám následně mohou zasílat informace anebo nabídky týkající se jejich zboží anebo služeb, jak bude uvedeno v době, kdy od vás budeme údaje shromažďovat. Můžete však kdykoli svůj souhlas se zasíláním takových informací a nabídek odvolat ("odhlásit se").

  Tato stránka může obsahovat části (např. zasílání pohlednic), kde je od vás vyžadováno poskytnutí osobních údajů třetích stran. Vezměte prosím na vědomí, že tyto údaje třetích stran budeme používat pouze pro tento konkrétní účel (např. zaslání pohlednice) a nebudeme třetí stranu kontaktovat, pokud třetí strana nebude kontaktovat nás.

  Vyplníte-li své osobní údaje na těchto webových stránkách a tyto údaje odešlete, berete na vědomí a souhlasíte se zasílání obchodních sdělení správce prostřednictvím SMS zpráv, emailů, jakož i dalších elektronických prostředků.

C. Zpracovatelé údajů

Někdy můžeme zpracováním nebo analýzou údajů, které shromáždíme na svých webových stránkách, včetně vašich osobních údajů, pověřit třetí osoby. Například webové stránky mohou být spravovány agenturou specializovanou na IT služby, případně může taková agentura působit jako hostingová organizace, nebo pro nás může reklamní agentura zajišťovat reklamní akce. Kromě toho, objednáte-li si od nás nějaký výrobek nebo nějakou službu, můžeme sdílet vaše osobní údaje s dodavateli a jinými třetími osobami, abychom umožnili dodání takového výrobku či služby a provedení příslušné platby. Tito dodavatelé a jiné třetí osoby jsou vázáni smluvní povinností nepoužívat vaše osobní údaje jiným způsobem, než jak jsme stanovili.

D. Bezpečnost

Učinili jsme vhodná opatření k tomu, abychom zajistili bezpečnost Vašich osobních údajů, a totéž vyžadujeme od externích zpracovatelů údajů. Všechny informace, z kterých lze určit osobní totožnost, jsou přístupné pouze na základě určitých omezení, aby se zabránilo nedovolenému přístupu, úpravě nebo zneužití. Upozorňujeme však, že Vaše osobní údaje můžeme sdělit, bude-li to požadováno podle zákona, na základě povolení k domovní či osobní prohlídce, předvolání nebo soudního nařízení.

E. Vaše práva

Podle zákona zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů máte zejména následující práva:

1. právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste dříve udělili
2. právo písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu
3. právo podávat námitky proti zpracování Vašich osobních údajů
4. právo požadovat opravu nesprávných osobních údajů, které o Vás máme k dispozici oprávněn
5. právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě porušení svých práv

F. Kontaktní údaje

Chcete-li s námi projednat jakoukoli záležitost spojenou s ochranou údajů (např. odvolání souhlasu, opravu údajů) , využijte, prosím, následující kontaktní údaje:

UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Rohanské nábřeží 670
186 00 Praha 8

E-mailová adresa: infolinka@unilever.com

Uživatel, který vyplní osobní údaje na těchto webových stránkách a tyto údaje odešle, bere na vědomí a souhlasí se zasílání obchodních sdělení správce prostřednictvím SMS zpráv, emailů, jakož i dalších elektronických prostředků.

G. Jiné informace, které můžeme shromažďovat:

Možná jste slyšeli o „cookies“, což jsou soubory nebo informace, které váš prohlížeč ukládá na pevném disku počítače. Když se vrátíte na naši stránku, server – na kterém jsou uloženy materiály naší stránky – pozná na základě těchto cookies vaše předchozí návštěvy na našich stránkách a to, že jste již poskytli osobní údaje.
Většina prohlížečů má počáteční nastavení umožňující příjem cookies. Pokud si přejete, můžete prohlížeč nastavit tak, aby cookies odmítal nebo aby vás varoval, kdykoli jsou cookies zasílány. Odmítnutí cookies na stránce, kterou jste navštívili, může způsobit, že na určité oblasti stránky nebudete moci vstoupit nebo že při návštěvě stránky nebudete moci přijímat osobní informace. Kromě toho se neustále snažíme zlepšit způsoby propagace našich webových stránek. Pomoci nám v tom může měření efektivity naší přítomnosti na webu tím, že zjišťujeme, na co jste klikli, abyste se na naši stránku dostali.
Informace o vašem počítači, jako je vaše IP adresa (číslo přiřazené vašemu počítači, kdykoli surfujete na Internetu), typ internetového prohlížeče, který používáte, a typ vašeho operačního systému, mohou být rovněž shromažďovány. Účelem toho je zajistit, aby s našimi webovými stránkami měli návštěvníci ty nejlepší zkušenosti a aby naše webové stránky byly užitečným zdrojem informací.
Na našich webových stránkách mohou být umístěny reklamy třetích osob. S těmito reklamami mohou být spojeny "cookies", umožňující inzerentovi sledovat počet anonymních uživatelů reagujících na danou kampaň. Ke cookies umístěným třetími osobami nemáme přístup, ani nad nimi nemáme žádnou kontrolu

8. Změny v právních ujednáních:

Společnost UNILEVER ČR, spol. s r.o., Thámova 18, 186 00 Praha 8 si vyhrazuje právo měnit na základě vlastního uvážení tato právní ujednání, vždy však o tom uživatele této stránky na tomto místě informuje.


Zeptejte se šéfkuchaře